No Mosh, No Fun, No Core
Xerox, 30 x 42 cm, 2010
<<Back